Som fastighetsägare är man skyldig att hela tiden se över och förbättra brandskyddet i fastigheten. Det är exempelvis viktigt med brandtätning kring rör och kablar där de leder vidare genom vägg och bjälklag för att förhindra att eld och farliga gaser sprids i fastigheten om brand skulle uppstå. Rör och kablar ska brandtätas redan då fastigheten byggs men ibland görs ändringar vid senare tillfällen som exempelvis renoveringar, ventilation, nya vattenledningar dras, eller kanske installationer av el- och datornätverk. Dessa ändringar och renoveringar måste också brandtätas för att upprätthålla säkerheten i byggnaden. 

 

Vinn viktig tid med brandtätning och rädda liv

Det är viktigt att se till så att brandskyddet i fastigheten fungera så väl som möjligt och även hänga med i nya bestämmelser. Skulle det uppstå en brand är den fördröjning av spridningen av farlig gas och eld som brandtätning och branddörrar bidrar med livsviktig. Det kan vara det som avgör om alla hinner ta sig ut ur fastigheten levande. En ordentlig brandtätning minskar även skadorna på fastigheten och gör att brandkåren ofta hinner fram i tid innan elden hunnit sprida sig till andra delar av fastigheten. Inte sällan klarar sig då de andra lägenheterna och skadorna begränsas kraftigt.

Som fastighetsägare ansvarar man för brandskyddet

Det finns företag specialiserade på Brandtätning och andra brandskydd. Av dem kan man få hjälp med att även kontrollera så att rökluckor fungerar och är märkta så att farlig brandrök enkelt kan ledas ut ur fastigheten om brand skulle uppstå. Brandsläckare måste också ses över vid jämna mellanrum, likaså brandposter. Också branddörrar ska fungera och vara märkta så att folk förstår att de alltid måste hållas stängda. Det är mycket som måste fungera och regelbundet kontrolleras. Ett företag specialiserat på brandskydd och brandtätning kan även hjälp till med detta och även  upprätta en viktig utrymningsplan för fastigheten.